Letos se na vás těšíme

od 26. dubna 

Ubytovací řád kempu

Ubytovací řád kempu

 1. V kempu může být ubytován (ve stanu, karavanu, chatce) pouze ten, kdo je k ubytování řádně přihlášen na recepci kempu po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. Ubytovaný zapsáním do ubytovací knihy na recepci kempu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů. Údaje jsou poskytnuty pouze provozovateli kempu a nebudou poskytnuty žádné další straně. Každý ubytovaný obdrží po zaplacení ubytování cedulku s číslem, kterou viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.
 2. Ubytovaný užívá chatku po dobu, kterou sjednal. Za pobyt v chatce je ubytovaný povinen zaplatit celou finanční částku v souladu s platným ceníkem. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt od 14 hod. Poslední den ubytovaný uvolní chatku do 10 hod. a klíče odevzdá na recepci kempu. Pokud neuvolní chatku v této době, je majitel oprávněn účtovat další den pobytu.
 3. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, auta, karavany, autokaravany apod.) platí ukončení pobytu v areálu do 14 hod. posledního dne. Nedodrží-li ubytovaný tuto lhůtu, je majitel kempu oprávněn účtovat ubytování i za další den.
 4. V době od 22°°- 6°° hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid! V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24°°- 6 °° hod.
 5. Host, který se ubytuje před 6 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 6. Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální odpad dávat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech a třídit odpad do kontejnerů k tomu určených.
 7.  Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 8.  V kempu je zakázané volné pobíhání psů a jiných zvířat a mohou zde být ubytována pouze zdravá zvířata s platným očkovacím průkazem. Ubytování v chatkách je domácím mazlíčkům zakázáno. V areálu kempu je povolen pohyb psů pouze s náhubkem a na vodítku. Majitel zvířat je povinen sbírat po zvířatech exkrementy!
 9.  Z bezpečnostních důvodů by mladší děti neměly být v kempu bez dozoru rodičů nebo osob, kterým bylo svěřeno hlídání. Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče.
 10.  Při předčasném ukončení  pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.
 11.  Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 12.  Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci.
 13.  Maximální rychlost vozidel v areálu kempu je 10 km/hod.

Host ubytovaný v tomto kempu je povinen dodržovat tento řád.

V případě, že jej hrubým způsobem poruší, má majitel právo na ukončení pobytu bez nároku na finanční vyrovnání.

Každý ubytovaný je povinen při nástupu se s tímto ubytovacím řádem seznámit!